English | home | home | email
سه شنبه ١٣ خرداد ١٣٩٩
صفحه اصلي > معاون درمان > اداره امور پرستاری 
اداره امور پرستاری
 

 

شرح وظایف اداره پرستاری:

 این اداره وظیفه ارتقاء انجام خدمات پرستاری از طریق ارزیابی وضعیت موجود، تعیین استانداردها، شناخت نیازها و چالشهای پرستاری و بهسازی و توانمندسازی نیروهای انسانی پرستاری رابرعهده دارد.

اهداف و وظایف این اداره عبارتند از:

Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png  برآورد نیروی پرستاری مورد نیاز در بیمارستانهای تابعه و اعلام به مسئولین ذیربط
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png  نظارت بر تهیه و تنظیم جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تختهای موجود
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png  راهنمایی و تعیین خط مشی جهت کارشناسان دفتر مدیران خدمات پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png  تهیه بانک اطلاعاتی نیروی انسانی پرستاری شامل ( مدیریتی، اورژانس و ... به تفکیک رده و نوع استخدام، نوع تصدی پست ها... تعداد نیروهای در شرف ترخیص: بازنشسته، پایان طرح، ترک خدمت و....)
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png  فعال نمودن سیستم تریاژ بیمارستانی مطابق دستورالعملهای موجود در کلیه واحدهای درمانی
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png  طراحی سیستم نظارتی و ارزیابی عملکرد پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png برنامه ریزی به منظور بهینه سازی منابع انسانی بخشهای اورژانس و ویژه
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png تدوین سیستم نظارت و ارزیابی جهت دستیابی شاخص های پرستاری در اورژانس ها
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png نظارت و ارزیابی مدیریت منابع انسانی از طریق کشیک ماهیانه پرسنلی و...
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png اجرای مدیریت مشارکتی از طریق برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران ارشد و پرستاری مراکز
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png تنظیم پروتکل فرآیندهای اصلی و کلیدی پرستاری در حوزه ستادی و مراکز درمانی و ترسیم نمودار گردش فرآیندها و تلاش جهت ارتقاء فرآیندهای ترسیم شده
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png تعیین و اعلام و اجرای ضوابط و شرایط انتخاب، انتصاب، و ابقاء پست های کلیدی پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png استفاده از فرآیند تشویق جهت پرسنلی که در نظارت و ارزشیابی عملکرد حرفه ای در حیطه های مراقبتی، مدیریتی و آموزشی امتیازات بالاتری کسب می نمایند
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png تهیه پمفلت های آموزشی بیماران و تایید در کمیته آموزشی پژوهشی معاونت درمان
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png نظارت بر تهیه و تنظیم، جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png اولویت بندی جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری، استخدامی، انتقالی
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png برنامه ریزی جهت رشد وتوسعه ارائه خدمات پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png همکاری در تدوین پروتکل و فرم ها و چک لیست های مربوط به مراکز تزریقات و پانسمان جهت ساماندهی خصوصی شهر جهت ساماندهی
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png به روز نگه داشتن اطلاعات پرسنلی جهت مواجهه با بحران و بکارگیری نیروهای پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png آماده نگه داشتن دفاتر پرستاری مراکز درمانی و پرسنل پرستاری واحد ها جهت آمادگی در مقابل بحران طبق چارت تشکیلاتی
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png پیگیری جهت ارتقا ء چارت تشکیلاتی دفتر پرستاری منطبق با تیپ دانشگاه
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png حضور فعال جهت شرکت در کمیته ساماندهی نیروها در حوزه معاونت و بررسی درخواستهای مطروحه در کادر پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png تصحیح و توسعه اطلاعات دفتر پرستاری در سایت دانشگاه
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png تلاش جهت افزایش رضایتمندی و انگیزه پرسنل پرستاری
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی با همکاری سوپروایزرهای آموزشی
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png ثبت و مستندسازی فعالیت ها
Description: http://darman.kaums.ac.ir/UploadedFiles/Bullet/arrow.png سنجش رضایتمندی پرسنل از فرآیند آموزش

 

 

 

برای دانلود فایل های مربوط به پرستاری به لینک پایین قسمت آموزشی  درصفحه اصلی معاونت درمان مراجعه نمایید .

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.
© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir